Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Pla d’ajustament municipal

0
0
ALLÒ QUE NO SAPS, ALLÒ QUE NO ET CONTEN

El passat divendres 27 de setembre, en el ple extraordinari, es va aprovar el segon pla d'ajustament derivat de les mesures urgents del govern espanyol de lluita contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. S’hi fixa que l'import total a abonar, per factures pendents als proveïdor puja a uns 4 milions cent mil € . Al mateix temps la Comunitat Autònoma de les Illes Balears reconeix un deute amb l'Ajuntament de Llucmajor per import de 1,6M €, que se pot descomptar, amb la qual cosa l'import del préstec a subscriure per atendre els pagaments dels esmentats proveïdors , arriba a 2,5M€ . S'han establert les condicions del préstec, un tipus d'interès del 6% a deu anys, amb dos any de carència. Aquest préstec s'ha de sumar al que ja es va formalitzar el 2012 per un valor de 20,9M€, per idèntica finalitat: fer front a factures pendents de pagar.

No tanquen ni la residència ni les piscines

Aquesta nova operació d'endeutament no necessitaria per si sola cap mesura extraordinària, però l'equip de govern va decidir, a demanda de l'oposició, modificar el pla d'ajustament elaborat al 2012. Al pla del 2012 apareixen, entre altres mesures, tancar la residència de persones majors de Llucmajor i les piscines de s'Arenal, dues mesures que amb la modificació del pla d'ajustament desapareixen.
No podem negar la satisfacció per la retirada de l'amenaça de tancament de la residència i les piscines de s'Arenal. Però hem de recordar que aquestes mesures mai es varen dur a terme gràcies a la forta oposició ciutadana que va provocar la rectificació per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor quan el tancament pareixia inevitable.

Menys despesa, menys inversions.

A canvi, l'Ajuntament es compromet a fer una sèrie de retallades en el capítol de despeses. Concretament es retalla la partida de personal, reduint les hores extres que s'hauran abonar a la policia local i amortitzant certes places de personal recentment jubilat. També s'ajusten les partides corresponents a despeses corrents: material informàtic, material d'oficines, consum d'aigua...

Però la partida que més es veurà reduïda és la dotació pressupostàriaper a inversions, que passarà dels 785.000€ pressupostats al 2013 als 398.000€ per al 2014; és a dir, que patirà una reducció de quasi el 50%.Una reducció pressupostaria que entra en contradicció amb les necessitats dels nostres carrers, camins i places, que demanen a crits voreres noves, asfaltar i pintar. Millores que amb aquestes retallades hauran de continuar esperant.

El que no diu el pla d'ajust

Aquest segon pla d'ajust també acabarà amb una sèrie de mesures ja anunciades que no podran ser possibles. Una d’elles és la rebaixa de l’IBI per al 2014. Els darrers dies, amb l’arribada dels sobres amb les contribucions, tots els llucmajorers hem estat conscients del que suposa un augment del 12% d'IBI per al 2013. Un augment que hauria de ser puntual, ja que el nostre batle va anunciar que amb la revisió dels valors cadastrals que s'està realitzant de cara al 2014, suposaria un estalvi de cara als ciutadans de 3M€. Aquest 3M€ suposaven una reducció del 20% sobre el que l'Ajuntament recapta per aquest concepte. Hem de recordar que els valors cadastrals vigents són del 2007, sorgits, per tant, en plena bimbolla urbanística i que fan que el cost cadastral estigui molt per damunt del valor real.
Idò ja vos podeu oblidar d'aquesta rebaixa: l'Ajuntament ha anunciat que compensarà aquesta baixada del valor cadastral amb el tipus de gravamen que imposa el municipi, per garantir que la recaptació per IBI no pugui ser rebaixada durant el tres propers anys.

També han desaparegut de les inversions a curt termini la necessària construcció d’instal·lacions esportives municipals a la zona de les urbanitzacions. Una inversió promesa al programa electoral del Partit Popular de Llucmajor i que haurà d'esperar.Deute: 55 M €

I és que la causa de tot això és el deute històric que presenten els comptes municipals, un deute que s'augmenta encara més amb aquest nou préstec, i que així s’apropa als 55M€. Un deute que és una llosa per a la recuperació dels comptes municipals i de la càrrega impositiva dels nostres veïnats. Un deute provocat per la mala gestió del mateixos que avui es volen posar la medalla del bon gestor. Encara esperem una explicació per conèixer en què es va gastar aquesta doblerada. Perquè la donada fins ara que “Eren altres temps” resulta, fins i tot, ofensiva.

Interessos

No hi ha doblers més tudats que aquells que es dirigeixen a pagar interessos. Idò aquest nou préstec a formalitzar duu associats 800.000€, 800.000 euros més, tudats. En aquest capítol poden compartir les culpes, tant amb el bancs que ofereixen interessos del 6% quan ells reben liquiditat a l’1%, com amb el govern central que permet aquest actitud d'usura. La suma dels interessos associats dels dos plans d’ajustament signats entre 2012 i 2013 augmenta la xifra a pagar a 7.500.000€. És a dir, hem de pagar 2000€ cada dia durant el propers 10 anys.

Falta d'informació

També ens crida l'atenció la manca d'informació que reben el ciutadans sobre tot això. Un ajuntament que funcionàs amb uns mínims criteris de transparència ja s'hauria encarregat de donar repercussió a una mesura tan important com un pla d'ajustament. Però per molt que cerqueu als taulells d'anuncis municipals o a la seva pàgina web no hi trobareu res al respecte. De fet, ni els mitjans de comunicació ordinaris s'han fet gaire ressò del tema. Ningú de l'equip de govern llucmajorer s'ha molestar a redactar una nota de premsa per informar sobre la qüestió. L'opacitat del que es fa i desfà dins de l'Ajuntament continua essent màxima per molt que uns intentem obrir finestres.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images