Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

Resultats ple de març: aprovada la moció pels serveis de l'Hospital d'Inca, dimissions...

0
0

En el Ple Ordinari de març, celebrat ahir dijous 27, es va debatre la moció que va presentar el PSM i que també varen subscriure Alternativa, PSOE i ERAM, pel manteniment dels serveis a l'Hospital d'Inca i amb qualitat. Especial menció s'ha de fer de les urgències pediàtriques, ja que ha estat notícia per les denuncies del personal sanitari respecte a les deficiències del servei.

Per Pollença va ser una gran passa l'obertura de l'hospital d'Inca, donada la gran distancia amb els hospitals situats a Palma, fet que va millorar la qualitat de vida als usuaris i l'atenció de les urgències.

Aquesta moció s'emmarca en la campanya de mocions que ha presentat MÉS per Mallorca en els municipis de la comarca on hi té representació, per tal que la Conselleria destini els recursos suficients per atendre el servei.

Des del PSM agraïm el suport tant dels partits que subscrigueren la moció com de la resta que hi donaren suport.

 

Un altre moment destacat fou l'anunci de la dimissió dels regidors Malena Estrany i Tomeu Fuster (no adscrits, ex de la Lliga) i Miquel Ramon (de Convergència i Unió per Pollença). Cadascun va exposar els motius de la seva renuncia, per motius personals na Malena i professionals en Tomeu i en Miquel. La resta dels regidors també varem dir unes paraules. Des del PSM varem agrair la dedicació al poble durant aquests anys, més enllà de valoracions sobre l'encert o no de la seva respectiva gestió, desitjant-los sort en els seus projectes personals i professionals.

El batle va informar sobre la petició de les actes dels substituts dels regidors a la Junta Electoral, que després de les renuncies que s'han produït en les llistes, suposaran que entri la nº4 de Convergència, Teresa Ferré, així com la nº4 de la Lliga, Marilen Capllonch. S'ha demanat l'acta de Javier Vidal però sembla que també renunciarà així com altres persones de la llista, i tot apunta a que qui entrarà serà la nº11, Isabel Capllonch. Aquestes dues incorporacions són d'afiliats al PI, i per tant quedarà amb un total de 5 regidors (CIUP+LLR), que juntament amb els 5 del PP conformaran una majoria de 10.

La resta de punts de l'ordre del dia va quedar així:

Veure documentació i text de les mocions

Junta General de l'Empresa Municipal EMSER 2002:


1) Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2013

Aprovat per unanimitat

2) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”

 

L'empresa va tancar el 2013 amb uns guanys de 647.685,50 Euros. Els beneficies s'invertiran entre diverses inversions com son la compra d'una nau al polígon per dur-hi les instal·lacions actualment situades al Puig de Santuiri. Celebram aquest trasllat, que ja reclamavem quan fa anys es va constrruir la nau on només s'hi va traslladar l'Àrea de Serveis. Esperam que alliberant les instal·lacions de Santuiri finalment serà totalment transitable el camí de Santutiri.

També s'invertirà en la canonada per dur aigua des del Moll a Cala Sant Vicenç, així com en rescatar la concessió de la xarxa de subministrament d'aigua a la Cala, una inversió que també venim reclamant des de la legislatura passada.

Una altra inversió serà la nova deixalleria en un solar del polígon, que permetrà millorar i donar valor a la recollida selectiva.

Recordem el que varem demanar formalment per les inversions del Pla E l'any 2010 (http://psm-pollenca.balearweb.net/post/81604):

 

1.Construir la nova Deixalleria, ja que l'actual ha funcionat bé durant aquests anys, però ja no dona a l’abast al servei i això faria que es gestionessin millor i de manera més econòmica els residus, assumpte polèmic darrerament degut a l'augment del rebut de fems. Aquesta inversió serviria també per legalitzar la Deixalleria a nivell urbanístic i mediambiental. A aquests efectes varem presentat una moció per debatre-ho en el Ple de desembre.

2.Instal·lació d’una nova xarxa d'aigua potable i d’enllumenat públic a la Cala Sant Vicenç, a la fi de poder millorar el subministrament en aquest nucli per evitar els constants talls de subministrament i donar un millor servei i amb menys consum energètic i contaminació lumínica. D’aquesta manera es compensaria el deute històric d’inversions per part de l¡Ajuntament de Pollença, en un espai tan ermós i privilegiat, que presenta actualment un nivell important de degradació i abandonament.

(...)

Com es veu l'Empresa Municipal funciona raonablement bé amb uns resultats positius. Recordam quan es volia privatitzar aquesta empresa argumentant que no era rendible i des del PSM el que reclamàvem era una millor gestió. Si aquesta empresa s'hagués privatitzat els beneficis servirien per donar beneficis als seus propietaris i ara, en canvi, serveixen per fer inversions que millorin el servei.


I els punts del Ple Ordinari:


1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

Es tractava de modificar unes partides per dotar econòmicament la reparació de clavagueram al carrer Roure del Moll. La part que entra dins la zoan de la Unitat d'Actuació del Pollença Park es descomptarà quan s'executi la unitat, ja que li tocaria arreglar-la a l'hotel.

Aprovat. A favor: 14, PP, PI,A,PSM,UMP – Abstencions:3, PSOE,ERAM

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença

Es tracta d'un reglament per regular la concessió d'ajudes socials en casos d'urgent necessitat. Donarà més objectivitat a les ajudes. Es tracta d'una aprovació inicial, per tant qualsevol hi pot fer al·legacions; estam obert a rebre les vostres.

Aprovat per unanimitat

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

Per substituir a membres del PSOE i UMP en diferents òrgans municipals. El batle va anunciar la voluntat de suprimir algun d'aquests òrgans per considerar que son poc operatius. El que passa és que aquests òrgans ha de tenir poder de decisió perquè els seus membres no tinguin la impressió de que tot ja està decidit. Com es va demostrar en el torn de precs i preguntes respecte de la ràdio, la opinió dels membres en la presa de decisions no interessa gaire a l'equip de govern.

Aprovat per unanimitat


4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

En funció de la nova llei, s'ha de donar compte al ple de les factures pagades amb objeccions legals per part de l'interventor o la secretària. Algunes son irregularitats que ja fa temps que es produeixen i que l'Ajuntament hauria de treballar per evitar-les. Des del PSM varem exposar que les reparacions en centres escolars que correspon pagar al Govern Balear i que fa l'ajuntament s'han de reclamar a la Conselleria.

Aquest punt no s'havia de votar.

 

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”

S'ha anul·lat judicialment el recàrrec que s'aplicava als hidrocarburs. L'Ajuntament ha pagat molt per aquest concepte amb el combustible de vehicles i calefacció. Aquesta moció demana que es sol·liciti el reemborsament dels imports incorrectament cobrats.

Aprovada per unanimitat


6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca. (veure)

Una moció que ens encarregarem de defensar, com hem comentat al principi.

Aprovada per unanimitat


7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi.

Una moció que ERAM va retirar al passat ple i que s'ha modificat per tenir un major consens.

Aprovada per unanimitat


8. - Propostes/ Mocions d’urgència


En aquest punt es va procedir a anunciar les dimissions que hem comentat al principi de l'article.II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”


En un altre article comentarem les respostes als precs i preguntes que varem efectuar.

 

Cap al final del ple els tres regidors que dimitiren varen deixar el seus llocs, que ja esperen als nous que han d'entrar.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

Latest Images