Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10488

Resultat i primera valoració ple de març

Previous Sum homo
0
0
Es va aprovar la moció que presentàvem per a la devolució del cèntim sanitari i la que signàvem en defensa de la sanitat pública i l'hospital comarcal d'Inca per unanimitat. Esperam que l'Ajuntament en coordinació  amb altres ajuntaments pugui recuperar tots els doblers pagats injustament; inclòs  la devolució  dels doblers des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010.

 

 El batle va informar de les renúncia del regidor en Miquel Ramon (CiU), la número 3 de la llista, na Yolanda Amaya, ha renunciat a ocupar el seu lloc. La nova regidora de CiU serà na Teresa Ferre (número 4). Al seu discurs va dir que la causa de la seva renúncia eren motius professionals.

 El batle llegeix les renúncies de na Malena Estrany i en Tomeu Fuster. Ocupen el seu lloc Marilen Capllonch Humbert (núm 4) i han renunciat els número 5, en Tomás Galindo, el número 6, na Marga Cifre... Teòricament en aquest moment ocuparà el seu lloc en Xavier Vidal (7) però sembla que també renunciarà. Als seus discursos van dir que la seva decisió era per motius personals.

Al ple no vam entrar en fer valoracions polítiques que ja hem fet a públicament en nombroses ocasions, simplement agrair als tres haver estat regidors una feina que no és fàcil. 

 Abans del ple vam realitzar la Junta General d'EMSER, amb l'examen i aprovació del balanç, memòria i  compta de pèrdues i guanys d'EMSER. Vam plantejar tota una sèrie de dubtes i propostes demanant una memòria més completa al 2014. Aprovada amb la nostra abstenció i d'UMP i vot a favor de la resta de partits.

 El batle va informar de la intenció de recuperar la concessió d'aigua potable de la Cala Sant Vicenç. Una bona notícia. A Alternativa ja vam demanar aquest rescat a la passada legislatura.  També es va informar d'obres pendents com la nova nau i la deixalleria que s'han de fer al polígon, de la realització del conveni laboral i de les ajudes que es donen des de Serveis Socials als ciutadans que no poden pagar les factures.

 El batle  abans del ple va llegir un document de reconeixement a Adolfo Suárez. 

 1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació (EXP MC 03/2014). Aprovada amb l'abstenció de PSOE i Esquerra i vot a favor de la resta.

Es tracta d'una modificació de crèdit per unes obres d'urgència; el canvi d'una canonada massa estreta al carrer Roure. Finalment no ha fet falta la modificació de crèdits per les obres del carrer Pescador (havia crèdit). Vam demanar aclariments sobre que passaria amb la zona del carrer que és de la unitat d'execució del Pollença Park. Aquesta part se quantificarà i es tindrà en compte quan es faci el conveni amb el Pollença Park.

 2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença (consultar reglament).Aprovat per unanimitat

Un reglament necessari per regular les prestacions econòmiques dels Serveis. Quan vam estar a la Junta de Govern ens vam trobar que ens demanaven aprovar aquestes ajudes sense cap tipus d'informe ni documentació. Posteriorment si que es van acompanyar les ajudes d'una petita justificació. Ara amb aquest reglament es dona un pas necessari per donar aquestes ajudes de la forma més transparent i objectiva possible. Hem trobat petites coses a canviar i presentarem al·legacions.

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovada per unanimitat

UMP i PSOE proposen canviar els seus representants a òrgans col·legiats com la ràdio municipal, residència i escola músical. 

 

Nadal substitueix a Eladio Lorente i en Toni Cifre a Maria del Mar. El batle també va parlar de la conveniència de triar regidors per participar a aquests òrgans i la possibilitat d'eliminar  organismes autònoms com el de la ràdio.

 

 4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). No es votava.

La nova llei de l'administració local obliga a fer a l'equip de govern aquesta dació de compte de factures a les quals Intervenció i Secretaria han formulat objeccions al ser irregulars encara que la prestació de serveis s'ha realitzat i s'han de pagar.  Al ple vam demanar que a més de la dació de comptes l'equip de govern hauria d'explicar com pensa resoldre algunes de les situacions irregulars a les que responen aquestes factures: enllumenat, clavegueram, jardins, manteniment bomba impulsora depuradora... També els vam demanar repartir més les feines entre les diferents empreses de Pollença ja que a la relació de factures hi ha empreses que es repeteixen molt. Respecte a la contractació van dir el de sempre que els agrairia, que fan feina... Respecte a repartir la feina van dir que el feien, la veritat que a nosaltres 

 

 5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”  Aprovada per unanimitt 

Aquesta és la moció que presentàvam  al ple i que ja us vam explicar al seu dia (reclamant el cèntim sanitari). Finalment entre la comissió i el ple tots els grups de l'oposició van signar la moció. Com ja vam comentar l'interventor ens va informar que  havia calculat que si parlam del tram autonòmic del cèntim (hi ha també una part estatal) a recuperar des de maig del 2012, serien 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER . Consideram que cal calcular també el tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012. Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Cal col·laborar amb altres Ajuntaments per aconseguir aquestes devolucions.

 6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca. Aprovada per unanimitat.

Esperam que altres Ajuntaments de la Comarca es sumin a aquestes peticions i que la Conselleria de Salut mantingui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca, sense tancar les consultes externes, ni eliminar la consulta de Pediatria General que ha de poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi. Aprovada per unanimitat

 Vam proposar una esmena al punt dos de la moció demanant que el cens municipal d'habitatges fos per fer lloguers socials i no vendes. Va ser aprovada per unanimitat (veure article). Ara esperam que no passi com a altres ocasions i l'Ajuntament faci complir la part municipal que li correspon.

 Vam presentar nombroses preguntes que publicarem amb les respostes a aquest bloc la propera setmana. 

 


Dissabte, 12 d'abril
 
L’Assemblea de docents us convida a la marxa per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món.

 

http://marxaxleducacio.blogspot.com.es/

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10488

Latest Images

Trending Articles