Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10542

Ple ordinari de març

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Demà dijous sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

Es tracta d'una modificació de crèdit per unes obres d'urgència al carrer Pescador que va passar per ull i el canvi d'una canonada massa estreta al carrer Roure. Aquest carrer es troba a la unitat d'execució del Pollença Park que a la comissió informativa ens van informar que havia restat suspesa fins que s'adapti al Pla Hidrològic.  Com ja vam dir al seu moment ens preocupa el tràfic que hi haurà d’absorbir el carrer del Bot amb la semipeatonització i del qual s'ha de fer la dotació de serveis.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença (consultar reglament).

Un reglament necessari per regular les prestacions econòmiques dels Serveis.

Les raons tècniques/professionals que fonamenten aquest reglament són:

·  La necessitat de fer visibles i normalitzar els serveis socials al si de les polítiques municipals.

·La necessitat de millorar la coordinació interna municipal, particularment amb la consecució de formes de pagament més àgils.

·  La necessitat d’incrementar l’eficàcia dels ajuts, en terme d’equitat, pel pas endavant que implica haver fixat un barem social i econòmic.

·La necessitat de guanyar en rigor i criteris objectius, però sense rigideses i, per tant, amb la possibilitat d’atendre casos excepcionals on no concorren tots els requisits d’accessibilitat.


3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

UMP i PSOE proposen canviar els seus representants a òrgans col·legiats com la ràdio municipal (ara serien els regidors actuals).

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

La nova llei de l'administració local obliga a fer a l'equip de govern aquesta dació de compte de factures a les quals Intervenció i Secretaria han formulat objeccions al ser irregulars encara que la prestació de serveis s'ha realitzat i s'han de pagar.  A l'Ajuntament encara hi ha molt de situacions irregulars que a pesar de les nostres reiterades peticions no s'han solucionat.

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari” 

Aquesta és la moció que presentam al ple i que ja us vam explicar al seu dia (reclamant el cèntim sanitari). A la comissió informativa va ser signada també per PSM i Esquerra.  A la comissió l'Interventor ens va informar que  havia calculat que si parlam del tram autonòmic a recuperar des de maig del 2012, serien 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER . Consideram que cal calcular també el tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012. Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Cal col·laborar amb altres Ajuntaments per acosnseguir aquestes devolucions.

6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

Hem signat aquesta moció per reclamar a la Conselleria de Salut que mantingui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca, mostrar la nostra oposició al tancament de les consultes externes, i a l'eliminació de la consulta de Pediatria General que ha de poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

També demanam convidra el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca a mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar aquesta situació.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi

Esquerra ha modificat  la moció que va presentar a l'anterior ple (veure article).  Estam d'acord amb el sentit general de la moció hem proposat una esmena al punt dos de la moció consideram que el cens municipal d'habitatges ha de ser per fer lloguers socials no vendes.

PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Pollença amb planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.

SEGON. Promoure a creació ,d'una forma voluntaria per part dels propietaris, d' un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de disposar d'un estoc d’habitatges desocupats i disponibles per a ser llogats o adquirits per altres ciutadans.

TERCER. Demanar al Govern de les Illes Balears que avanci en l'aprovació d'una llei amb els mateixos termes que la del Dret a l'Habitatg de Catalunya (LDHC) amb l'objectiu de garantir el dret a l'hagitatge de la població . Fet que permetria als consistoris municipals de les Illes Balears iniciar procediments sancionadors a entitats bancàries i grans emrpeses  per infracció molt greu en cas que es mantingués la desocupació de l'habitage un cop exhaurit el termini atorgat per a corregir la situació.  

QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mallorca.

8. - Propostes/ Mocions d’urgència

         Ahir els dos regidors no adscrits, na Malena Estrany i en Tomeu Fuster van registrar la seva renúncia com regidors de l'Ajuntament, que presentaran a aquest ple.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 Ferran Aguiló

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10542

Latest Images