Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

El batle es va burlar del ple i la llei. Per entendre el present. Festival 2013

0
0

Continuam l'article d'ahir amb el recordatori cronòlogic del que ha passat entre el Festival del 2012 i el del 2013. Avui continuam amb el resum del que ha passat les darreres setmanes

25 d’abril de 2013

Tots els grups de l’oposició excepte CiU, vam presentar una moció d’urgència per consensuar les bases del negociat, no es va poder debatre ni votar per falta de temps

21 de maig

El batle va presentar a la Junta de Govern un plec de condicions per fer el contracte de director del Festival mitjançant un negociat sense publicitat al qual només es convidava a Joan Valent, fet il·legal segon els informes d’intervenció i secretaria ja que l'exclussivitat no estava justificada. A petició del nostre regidor es va retirar el plec pel seu estudi i per fer aportacions per part dels grups de l'oposició.

- Plec clausules administratives.

- Plec prescripcions tècniques.

- Informe de la Secretària.

- Informe de l'interventor.

Sobre el tema; article el que diuen els informes 3 de juny

27 de maig.

Tots els grups de l’oposició excepte CiU vam registrar un document demanat millores al plec de condicions del negocia:

A L’ATENCIÓ DEL BATLE.

PLEC DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL FESTIVAL

Els partits que hem registrat la moció en referència a la direcció del Festival (Alternativa per Pollença, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i regidors no adscrits) davant els informes de la secretària i l’interventor, els quals manifesten que no està acreditada l’exclusivitat del Senyor Valent, demanam en primer lloc  que el procediment negociat sense publicitat es faci convidant a altres empreses o artistes, tal i com marca la llei, amb capacitat real de fer la feina, i consensuats. Fer el contrari suposaria vulnerar la llei de contractes. Igualment demanam que el contracte ha de ser només d’un any i pels anys següents s'ha de fer un negociat amb publicitat o un concurs públic.

A més a més proposam les següents millores al plec de condicions.

PLECS FESTIVAL

Incloure a l’objecte dels plecs el realment important que és el programa del festival.

Si els mateixos plecs preveuen que el director artístic pot subcontractar (d’aquí ja es pot deduir que no una feina exclusiva) els plecs haurien de contemplar que a les propostes que es presentin el licitador ha d’indicar quines feines subcontractarà i per quin import.

Indicar número d’entrades que la direcció artística pot disposar, recomanació de l’interventor a l’informe del festival del 2012.

La supervisió del personal i mitjans tècnics aportats per l’Ajuntament l’ha de fer personal de l’Ajuntament que en tot cas s’ha de coordinar amb el director del Festival.

Els temes protocol·laris i tot el referent a entrades i invitacions ha de ser controlat per l’àrea de cultura de l’Ajuntament.

Que hi hagi una comissió d’experts que valori el programa del festival, tal i com varem acordar entre tots els partits en el mes de gener.

Que els convenis de col.laboració amb els sponsors del festival siguin signats amb l’Ajuntament, i per tant que sigui l’Ajuntament que controli i fiscalitzi tot el que faci referència a qüestions econòmiques del festival.

30 de maig de 2013

-  Tots els grups de l'oposició (excepte CiU) denunciam l'actitud del batle Fer les coses bé al Festival  i al ple s'aprova la moció que haviam presentat  relativa a  les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13). Amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits - en contra; PP, Lliga i CiU. Com no  es podia legalment aprovar les bases de la contractació al ple vam fer una esmena demanant que les bases abans de ser aprovades siguin consensuades per tots els grups.

A la Junta de Govern del 4 de juny vam comprovar que el batle en aquell moment es burlava obertament del ple, ja que encara que no va dir res al debat ni a la dació de comptes ja havia fet un decret de batlia per a la contractació del nou director del Festival. Al nou plec només havia introduït algunes coses de pura lògica que l'haviam proposat:

- Introduir la programació del Festival com objecte del contracte (només es parlava de direcció, gestió i coordinació).

- Que l'Associació d'Amics del Festival comptés amb representació i supervisió municipal. També es podran realitzar directament amb l’Ajuntament les aportacions dels patrocinadors.

- Que el director no supervisés el personal i mitjans tècnics aportats per l’Ajuntament de Pollença al Festival de Música de Pollença sinó que es limités a coordinar-les


I al no ser un negociat en exclusivitat, encara que fos per complir es va incloure que "El preu serà susceptible de millora a la baixa, essent el criteri més valorat, amb un 60% del total. La proposta tècnica es valorarà amb un 40% de la puntuació total."

 Com ja us vam informar els dos convidats al negociat expres, a més d'en Joan Valent van ser dues persones relacionades amb ell mateix; un director de teatre ; Ferran Madico Rodriguez  i un escriptor que va participar al Festival de l'any passat; Malcom Otero Barral i que segon la wikipèdia és "director literari del Festival de Pollença".

 Si coneixem el passat i entenem el present pensam que estareu d'acord en que cal canviar el futur del Festival.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Latest Images

Trending Articles