Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Regulació enllumenant del Port de Pollença.Juntes de març.

0
0

Continuam fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. De fet som l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament. a la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades.

JUNTA DEL 7 DE MARÇ

A aquesta Junta no van poder asistir Maria P. Buades  i el nostre regidor en Pepe García  el més important va ser:

- Es va aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de prestació de serveis de conservació, manteniment i renovació de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic del Port de Pollença. Una de les peticions que van reinvindicar amb més insistència a la passada legislatura i un dels compromisos que haviam aconseguit a la negociació dels pressuposts del 2012.Es va adjudicar a“Elèctrica Bahía S.L.” per un  import de 25.000 euros (IVA inclòs)

- Es van aprovar les bases dels mercats  del Port de Pollença i  de la Cala Sant Vicenç .

- Es van desestimar les al·legacions a les Bases Específiques de Subinspector, presentades pel sindicat FSP-UGT en les quals indiquen que no s’ha precedit de la corresponent negociació en el si de la Mesa, “ tal como hace referencia la sentencia a favor de esta organización sindical”.

Atès l’establert a la sentència esmentada al seu Fonament Jurídic quart in fine, que manifesta que s’hauria d’haver negociat amb els sindicats “les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de recursos humans, així com els criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública.” Tot i així la sentència dóna per complit el deure legal“a través de la entrega para su estudio y presentación de alegaciones del borrador de las Bases Específicas y de los escritos presentadeos a esos efectos por el Sindicato recurrente..”

La Junta de Govern per unanimitat, acorda:

1r.- Desestimar les al·legacions en el sentit que s’ha respectat el deure legal atès que es va donar als sindicats l’audiència precisa per al·legar allò que estimen oportú, i atès que no al·lega cap altre circumstància relativa  a les Bases.

JUNTA DE GOVERN DE 19 DE MARÇ

- Vam adjudicar el contracte menor d’obra de Rehabilitació del Conjunt dels arcs del claustre del convent de Santo Domingo de Pollença. per un import de 35.991,27 € a l’entitat Refoart S.L.

- Vam adjudicar el contracte menor per a l’elaboració de les guies de Pollença Turística i Cultural Undergraph : 4425 €.

- Vam adjudicar el contracte del servei de coordinació del museu municipal i assessorament en matèria de patrimoni artístic municipal de l’Ajuntament de Pollença a “Andrés Aguiló Díaz y Ana  Maria Aguiló Bennassar UTE- (ART/DOS UTE)” 29.600 euros (IVA exclòs)

- Vam adjudicar el contracte del servei de manteniment integral de les alineacions arbòries del municipi de Pollença al licitador “Coexa S.A.” per un  import de 40.000 euros

- Vamaprovar l’expedient de contractació del lloguer de l’immoble situat al c/ Cecilio Metelo, núm. 4, per a de dependències del jutjat de pau. Quatre cents euros mensuals (400,00€/mensuals), més IVA i un termini de quatre anys

- Vam acceptar la donació de la Sra. Lilian Marie Crowley Kane.d’un piano marca Kawai, model Gran Piano, Rx-2, de 3 pedals, color negre brillant poliester, per posar-lo a disposició de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença i que sigui dedicat a la formació dels joves.

Manel Fontdevila

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Latest Images

Trending Articles