Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10399

El municipalisme. Des del carrer i la institució

0
0

El passat dissabte 15 el col·lectiu Pla de Mallorca en Marxa i l’organització d’Endavant OSAN organitzaren una taula rodona sobre municipalisme des de l’òptica de carrer i també des de la visió institucional. A la taula van participar en Miquel Gelabert (regidor de Sineuers Independents), Joan Arbona (del Col·lectiu Albaïna de Sóller), Ignasi Bea (de la CUP Sant Cugat, del Principat) i per part nostra na Marina Llobera.

LA CIUTADANIA I LA POLÍTICA

JoanArbona(delCol·lectiuAlbaïnadeSóller)

Vacomentarcom hi haviaunademonitzaciódelspolítics,peròaramésquemaiésnecessarireivindicarilluitarperferpolítica.Ladretaveulapolíticacomunserveiquehande donar elspolítics,iaixòfaqueaquestaespercebicomunacosaenquènoshipotparticipar,exceptecadaquatreanysquan un dipositaelseuvot. Des de l'esquerrahemdelluitarperunademocràciadirecta.

IgnasiBea(regidordelaCUPSantCugat,delPrincipat)

Ignasivaexplicarcomvaentrarenpolítica per oposició, pernegaciódela vella política,iconsideraquel'esquerraoficialquesurtdelatransicióestàesgotada,jaquehaconvertitenelseuobjectiuprincipalmanteniroaugmentarlessevescadiresinolatransformació.Elproblemadelspartitsd'esquerratradicionalésqueconfonenelsmitjansambelsfinsihanrenunciatalatransformaciódelasocietat.

Tambévaparlardelperillquehihadeperdreelcontactedelquepassaambelcarrerquans'entraenlagestiómunicipal.

PerIgnasielfonamentdel'activitatpolíticahadeserlaradicalitatdemocràticailatransparènciatotal.

MarinaLlobera(AlternativaperPollença)

Marinaconsideraquehahagutunaugmentdel'interésperlapolíticaresultatdelacrisiiquelaregressiódelsdretstambéhafetcreixerl'interésperlapolítica...peròaixònohaaugmentatlaparticipacióila implicaciódirectadelsciutadans.Falta cultura associativa,iaixòtambéésresultatdel'opulènciaeconòmicaidesideologitzacióques'haviscutdurantanys...Lagentnomésesmobilitzaperproblemesconcrets.

Calpolititzartotelques'hadespolititzatiquelagentrecuperil'interésperparticipar.

MiquelGelabert(regidordeSineuersIndependents)

Miquelvasutbratllarl'importantqueerenelsmomentsdereflexionscomlataularodonaiquecaliacercarespaisperreflexionariestructurarunmoviment.Hihamoltd'analfabetspolítics,iésimportantconscienciaralagentdequeelqueéspúblicésdetothom,ques'had'estimar i nos'hadeveurecomquenoésdeningú.

 

LLUITA AL CARRER.

 

JoanArbona(delCol·lectiuAlbaïnadeSoller)

Elmunicipalismeactiuiradical en unpobleésincòmode,jaquetothomesconeixilactivismecreaenemics.Calintentarferdecatalitzadorsdelalluitaalcarreriquelagents'animiaautorganitzar-se.

IgnasiBea(regidordelaCUPSantCugat,delPrincipat)

Evidenmentcomparteixenlaideadequelafeinainstitucionalhadesercatalitzadoradelalluitaalcarrer.Calcrearespaisobertsdepensamentcrític.Enaquestmomenthemperdutlabatalladelesidees i per això hemdecrearelsnostresespaisdepensamentcrític,sòlidsiduraders.

MarinaLlobera(AlternativaperPollença)

Elpartitéssecundari,elmésimportantéslabaseielmoviment.Lapartinstitucionalestàalserveidelsmovimentssocialsinosaltresparticipamdelsmateixosdeformanaturalipersonal,nocomunaestratègiaencaraquesempreenshemd'enfrontaral'acusaciódepolititzarmovimentsicercarrèditspolítics.Tambérealizamassembleesobertesperfacilitarlaparticipaciódelagent

MiquelGelabert(regidordeSineuersIndependents)

ASineuhihamoltdeproblemesdetransparènciaicomunicacióperpartdelAjuntament.Calcuidarlaxarxasocial,ferpublicacionsenpaper

LA LLUITA DES DE LA INSTITUCIÓ

JoanArbona(delCol·lectiuAlbaïnadeSoller)

Pel fet de seruncol·lectiuinounpartitestrobenambmoltsdeproblemesperaccediralainformacióo,perexemple,retransmetreelple.

IgnasiBea(regidordelaCUPSantCugat,delPrincipat)

LareformadeladministraciólocalplantejadapelPartitPopularrealmentésunareformapolíticacontralapluralitati lapolíticaméspropera, però ho hanamagatamb l'excusa de l'estalvieconòmic.

Alesinstitucionsespotferd'altaveudelsmoviments,iaméstrencareldiscurstradicionaldelspartits.ComexempledefeinainstitucionalconcretvaexplicarelprojectequehanfetaSantCugatdecrearunaborsamunicipaldecasesbuidesques'ofereixenagentsensemitjans.

Nocaloblidaramésamésquelarepresentacióinstitucionalpermettenirrecursoseconòmicsperfercoses.

Ésmoltimportantferlafeinadeformatransparenticomprensible;ferassembleesobertesperexemple per explicaralsciutadanstemescomelspressuposts.

Unafunciófonamentalevidentmentésfiscalitzarivigilarlacciódelspartitsgovernants.

MarinaLlobera(AlternativaperPollença)

Calcanviardinàmiquesisortirdelbucledelapuragestió.Peraltrapartaquestsanysdefeinainstitucionalelquehemconstatatéslafaltademecanismesadministratiusperaconseguirinformació(quemoltesvegadesdepéndelabonavoluntatonodequigoverna)operfercompliracords.LanostramisiócomvadirSòcratesésseruntàvecquepicalaciutatpermantenir-ladesperta,deixantenevidèncialescontradiccionsdelsquegovernen.

Ésmoltimportantmantenirunaconstantcomunicacióambelsciutadans, apostantperlatransparènciatotal.

MiquelGelabert(regidordeSineuersIndependents)

Vaexplicarlacreaciód'unnoupartitlocal;GentperSineu

Enaquestmomentesvaobriruninteressantdebatambelpúblic en quèvansortirelsproblemesdelarelacióentreelspartitspolíticsielsmovimentssocialsicomenaquestmomentquivaperdavantéselmovimentsocial.

Laforçadeladretaésalesinstitucions,lanostraforçaésalcarreris'had'actuarsenseporisensecaure en el possibilisme,ambunobjectiutransformadorclarquenos'hadedesvirtuarperlafeinainstitucional.

 Miquel Gelabert, Marina Llobera i Emylse Mas

 

 

 Viewing all articles
Browse latest Browse all 10399

Latest Images

Trending Articles